Viện Công nghệ Miền Đông (EIT)

EIT là một tổ chức cấp đại học. Chúng tôi cung cấp các chương trình học tập tại Certificate, Diploma, Cử nhân, Diploma sau đại học và Thạc sĩ Level.

EIT cung cấp giáo dục đại học và kỹ năng ứng dụng và đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp để tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc cần thiết cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

EIT được thành lập vào năm 1975. Đây là một tổ chức thuộc sở hữu của chính phủ và đã được đánh giá bởi New Zealand Qualifications Authority (NZQA) như là một tổ chức Thể loại Một. www.nzqa.govt.nz

Website:

https://www.eit.ac.nz/
中 文 网 站: https://www.eit.ac.nz/campus/international-students/welcome-to-eit/