LIÊN HỆ

Liên hệ: Wenhua Yang
Quản lý khu vực, Học Hawke’s Bay

Điện thoại: +64 (0) 21 657218
Email: regional.manager@learninghawkesbay.nz