Trường tiểu học Havelock North

Trường Tiểu học Havelock North là một trường đồng đào tạo với học sinh Lớp 1-6. Chúng tôi nằm ở trung tâm của Havelock North Village. Chúng tôi tự hào về việc phát triển mối quan hệ tích cực mạnh mẽ với tất cả các bên liên quan. Về mặt học thuật và văn hóa, con cái chúng ta đạt đến trình độ rất cao.

Website:

http://hnps.school.nz/

logo