Chi tiết liên hệ

Liên hệ: Riaz Kaizar Unwala
Quản lý khu vực, Học Hawke’s Bay

Điện thoại: +64 (0)21 199 6872
Email: regional.manager@learninghawkesbay.nz