สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z
  • EIT

    เมืองเนเปีย ระดับอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป รับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญา (รวมถึงปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาตรี), อนุปริญญาและระดับประกาศนียบัตร

  • New Horizon College

    เมืองเนเปีย สถาบันการเรียนภาษาอังกฤษ อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป วิทยาลัยรับนักศึกษาทั้ง ชายและนักศึกษาหญิง

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z
  • วิทยาลัยไอโอน่า (Iona College)

    เมืองเฮฟล๊อค นอท์ธ ระดับมัธยมศึกษา ระดับ ปี 7 - ปี 13 วิทยาลัยรับเฉพาะนักศึกษาหญิงเท่านั้น. NCEA.