สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z
  • EIT

    เมืองเนเปีย ระดับอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป รับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญา (รวมถึงปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาตรี), อนุปริญญาและระดับประกาศนียบัตร

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

Listed tertiary to primary, then A–Z

สถานการศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

นักเรียนชาย A-Z
นักเรียนหญิง A-Z
  • วิทยาลัยไอโอน่า (Iona College)

    เมืองเฮฟล๊อค นอท์ธ ระดับมัธยมศึกษา ระดับ ปี 7 - ปี 13 วิทยาลัยรับเฉพาะนักศึกษาหญิงเท่านั้น. NCEA.

  • วู้ดฟอร์ด เฮาส์

    ฮาเวล๊อกเหนือ มัทธยมต้น ปี 7 – 13 หญิงล้วน มีใบรับร้องความสำเร็จการสอนแห่งชาติหรือ NCEA