ด้านการศึกษา

การศึกษาในฮอคส์เบย์

โรงเรียนและสถานบันการศึกษาในฮอคส์เบย์มุ่งเน้นการมอบการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีการเริ่มต้นอันยอดเยี่ยมสำหรับพิชิตความท้าทายในชีวิต

เรามีบริการการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี

โรงเรียนของเราเปิดสอนวิชาการที่หลากหลาย พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมนอกเวลาเรียน 9.00 น. – 15.00 น. เช่น วงออร์เคสตรา การละคร กลุ่มดนตรีและการเต้นรำ และกีฬา

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนแบบหญิงล้วนชายล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา และโรงเรียนบางแห่งมีที่พักประจำด้วย  โรงเรียนรัฐบาลเป็นแบบฆราวาสนิยม (ไม่เกี่ยวกับทางศาสนา/ทางจิตวิญญาณ) และโรงเรียนบางแห่งมีภูมิหลังทางศาสนา

 

การศึกษาในนิวซีแลนด์

หลักสูตรการเรียนในนิวซีแลนด์มีการเรียนรู้ทั้งหมด 8 ด้านด้วยกัน ดังนี้
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์และสถิติ
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สุขภาพและพลศึกษาสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและผู้อื่นรอบตัว
ศิลปะ ประกอบไปด้วยการเต้นรำ การละคร ดนตรี และทัศนศิลป์
เทคโนโลยี ประกอบด้วย วิศวกรรม การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ลักษณะนิ่ม อาหาร และคอมพิวเตอร์
ด้านภาษา เช่น ภาษาเมารี ภาษาจีนกลาง ภาษาละติน ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วยแกนหลัก 7 ประการ ได้แก่
ความเป็นเลิศ
การสืบเสาะและใฝ่รู้ด้านนวัตกรรม
ความเสมอภาค
ความเป็นชุมชนและการมีส่วนร่วม
ความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา
คุณธรรม
ความเคารพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนแต่ละแห่งสำหรับรายชื่อวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน

คุณวุฒิการศึกษาในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีระบบการรับรองการศึกษาหนึ่งเดียว เรียกว่า National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งควบคุมดูแลโดยองค์กรรับรองวุฒิการศึกษานิวซีแลนด์ (NZQA)

ประกาศนียบัตรมีการศึกษาสามระดับในชั้นมัธยม ดังนี้
ระดับ 1 ในปีที่ 11 (อายุเฉลี่ย 15 ปี)
ระดับ 2 ในปีที่ 12 (อายุเฉลี่ย 16 ปี)
ระดับ 3 ในปีที่ 13 (อายุเฉลี่ย 17 ปี)

สถาบันการศึกษาบางแห่งของเรามีบริการคุณวุฒิระดับนานาชาติด้วย เช่น International Baccalaureate

ผู้ดูแลนักเรียนนานาชาติอย่างใกล้ชิด

เราใส่ใจถึงความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนนานาชาติของเราและเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีประสบการณ์เชิงบวกตลอดช่วงการเรียนกับเรา  โรงเรียนทุกแห่งที่เปิดลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนานาชาติต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล ซึ่งรู้จักกันในชื่อ หลักการปฏิบัติด้านการศึกษา (การดูแลนักเรียนนานาชาติอย่างใกล้ชิด) ปี 2016 หรือ Education (Pastoral Care of International Students) Code of Practice 2016  กฎระเบียบดังกล่าวระบุผลลัพธ์และกระบวนการสำคัญที่จำเป็นสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาและตัวแทนการศึกษา ในการปฏิบัติต่อนักเรียนนานาชาติที่อยู่ในความดูแล  ความรับผิดชอบประการหนึ่งคือการจัดหาที่พักอาศัย  โรงเรียนบางแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักดีเลิศ โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีห้องพักส่วนตัว นอกจากนี้แล้วยังมีตัวเลือกแบบโฮมสเตย์มากมายอีกเช่นกัน

pic
"เราไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกประเภท ว่าไปแล้วโรงเรียนเป็นเรื่องที่สนุกสนานจริงๆ นี่คือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผม"
pic pic pic
สามารถ สอบถามข้อมูลของรัฐเพิ่มเติมได้ที่ Study in New Zealand website: ดังนี้
pic