da dim,Vnh Hawke’s

Vung Vnh Hawke 的 nm trên bin phía Dông ca Dông ca Bac ca 新西兰,xung quanh vnh Hawke;我是 vnh bán tròn lén kéo dai tbán do Mahia phía nam。

Vung Vnh Hawke 的 có din tích 1,42 triu 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 retaunga màu mrng xung quanh Hastings phía nam,và mt ni tht dúi núi tri dai lên dãy Kaweka và Ruahine。

Các thành phln là Napier và Hastings vi các trung tâm nh hà Havelock North và Clive、Waipawa và Waipukurau vphía nam và Wairoa phía bac。

dnvNH Hawke’s

Có ti da 30 chuyn bay trong ngày t奥克兰、惠灵顿和基督城、vi các chuyn bay mt trung bình 1 gi。95% ca tt các chuyn bay khi hành hành hoc dn trong vòng 60 phút 太棒了 gian kin ca h。Sân bay Hawke’s Bay nm cách Trung tâm Thành phNapier 10 phút và cách Trung tâm Thành phHHHHThings 20 phút。Mt khonng 5 gi dlai xe 距离奥克兰 dn Napier 415 km;và 4 gi dlai xe dn và di tWellington。Sân trēt tuyt gn nht là 3,5 gilai xe ti Mt。Ruapehu。

Kinhtd

Vnh Hawke 的 là khu vastrc dôthln th6 在新西兰 vi dân spx158.900 ngēi。Khong 70% tng dín tích dôc sdng cho sn xut sp。Vnh Hawke 的 sdng tlng nhiu ngēi trong ngành làm vēn và trong nho hn so vi phn còn li ca 新西兰。Khu vastrc này cng dēc bit dn vnh vastrc sn xut cng nh nuôi cu。Qun Hastings không có GM và là mt trung tâm trong tao và lê cho dt nēc。

pic pic pic

Sdng bn dõng tác ca Google bên dēi xác dnh vtrí các trēng Hawke’s Bay
sinh viên quc t。

Di mt tour du lch co ca Hawke’s Bay Region。